Yıl:2017   Sayı: 4   Alan: Çalışan Sağlığı  

Nilgün ULUTAŞDEMİR, Leyla Alev ŞAHİN
TÜRKİYENİN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN GÜVENLİĞİNİN KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ
 
Amaç: Bu çalışma; Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesinde çalışan sağlık profesyonellerin güvenliğinin kaygı düzeylerine etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı tipte olan çalışmanın evrenini Ocak-Şubat 2016 tarihlerinde Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çalışan sağlık profesyonelleri (n = 160) oluşturmuştur. Evrenin tümü araştırma kapsamına alınmış ve 142 kişi ulaşılmıştır. Araştırmanın verileri; sosyo-demografik özellikler, Sağlık Çalışanlarının Güvenliği Ölçeği (SÇGÖ) ve Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) sorularından oluşan anketin direkt gözlem altında uygulanmasıyla toplanmıştır. Verilerin analizi frekans, t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve korelasyon analizi kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Sağlık profesyonellerinin %52.1'i İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimi almış ve % 89.4'ü kişisel koruyucu araçlar kullanıyordu. İş kazası geçiren sağlık profesyonellerinin oranı % 47.2'dir. Kronik hastalıkları olan, sağlık durumlarını iyi kabul eden, geleceğini umutla değerlendiren ve herhangi bir ruhsal hastalığı olan sağlık profesyonellerin iş stresi ve kaygı düzeyleri daha yüksekti. Sonuç: Bu çalışmada, sağlık profesyonellerin iş güvenliğinin sağlandığı fakat hafif anksiyete yaşadıkları bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hastane, Sağlık Profesyonelleri, Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği, Kaygı

Doi: 10.17372/UHIGCSD.2017.4.4

EFFECTS OF HEALTH PROFESSIONALS’ SAFETY WORKING IN TURKEY’S SOUTHEASTERN ANATOLIA REGION’S ON THEIR ANXIETY LEVELS
 
Aim: This study was conducted in order to determine the effects of health professionals working in Turkey’s southeastern Anatolia region’s safety on their anxiety levels. Method: The universe of the cross sectional and descriptive study was composed of health professionals (n=160) working in the Gölbaşı district of Adıyaman province between January and February 2016. The entire population was included in the study and 142 individuals were reached. The data for the study were collected through socio-demographic characteristics, Health Workers Safety Score (HWSS) and Beck Anxiety Score (BAS). We used frequency, t-test, one way variance analysis and correlation analysis to analyze all data. Results: 52.1% of the health professionals received occupational health and safety (OHS) education and 89.4% of them were using personal protective tools. The rate of the health professionals who had experienced occupational accidents was 47.2%. The occupational stress and anxiety levels were higher in health professionals who had chronic diseases, any form of mental disease, who perceived their health status as good, and who evaluated their future with hope. Conclusion: The study concluded that the occupational safety of the health professionals was ensured. However, it was found that health professionals had a mild anxiety.

Keywords: Hospital, Health Professionals, Employee’s Health and Safety, Anxiety

Doi: 10.17372/UHIGCSD.2017.4.4

Tam Metin