Yıl:2017   Sayı: 4   Alan: İş Hijyeni  

Nilgün ULUTAŞDEMİR, Özgür DAĞLI, Mustafa ÖZTÜRK
TÜRKİYENİN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE ÇALIŞAN KLİNİK HEMŞİRELERİN EL YIKAMA BİLİNCİNİN İZOLASYON UYUMLARINA ETKİSİ
 
Amaç: Bu çalışma; Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesinde çalışan klinik hemşirelerin el yıkama bilincinin izolasyon uyumuna etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı tipte olan çalışmanın evrenini Nisan 2016’da Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir devlet hastanesinde çalışan 160 klinik hemşiresi oluşturmuştur. Evrenin tümü araştırma kapsamına alınmış ve 154 kişiye ulaşılmıştır. Araştırmanın verileri; sosyo-demografik özellikler, Sağlık Çalışanlarının Güvenliği Ölçeği (SÇGÖ) ve İzolasyon Önlemlerine Uyum Ölçeği; (İÖUÖ) sorularından oluşan anketin direkt gözlem altında uygulanmasıyla toplanmıştır. Verilerin analizi frekans, t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve korelasyon analizi kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Bulgular doğrultusunda elle yıkamanın yapıldığı saptandı. Ayrıca, temas sayılarına rağmen yalıtım uyumlarının yüksek olduğunu ve el yıkama kalitesinin aynı seviyede olmadığını tespit ettik. Sonuç: Bu çalışmada klinik hemşirelerin el yıkama alışkanlıklarının iş sağlığı ve güvenliğine uygun olduğunu gösterdik. Bununla birlikte, izolasyon uyumu orta derecede sağlanmış, Fulkerson sınıflamasının ve Feldman'ın kriterlerinin uygunluk seviyeleri orta seviyededir.

Anahtar Kelimeler: El Yıkama Bilinci; İzolasyona Uygunluk; Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

Doi: 10.17372/UHIGCSD.2017.4.3

EFFECT OF THE HAND-WASHING AWARENESS OF CLINICAL NURSES WORKING IN THE SOUTHEASTERN REGION OF TURKEY ON THE ISOLATION COMPLIANCE
 
Aim: This study aimed to determine the hand-washing awareness of clinical nurses working in the Southeastern Region of Turkey on the isolation compliance. Method: The universe of this cross sectional and descriptive study was composed of 160 clinical nurses working in a state hospital located in Silvan district of Diyarbakir province in April 2016. All of the clinical nurses were included in the study and we reached to 154 individuals except those with reports The data of the study related to socio-demographic features of clinical nurses, hand-washing awareness, and employee health applications were collected by using HWSS and CSIM. These scales were applied by using direct observation method. The data of the study were analyzed by using frequency, t-test, one way variance analysis and correlation analysis. Results: It was detected that hand-washing was performed in line with indication Furthermore, we also determined that the isolation compliances were high despite the contact numbers and the hand-washing quality was not at the same level. Conclusion: In this study, we showed that clinical nurses' hand hygiene habits are in accordance with occupational health and safety. However, the isolation compliance was moderately ensured, the compliance levels of Fulkerson classification and Feldman’s criteria were at the moderate levels.

Keywords: Hand-Washing Awareness; Isolation Compliance; Workers; Health And Safety

Doi: 10.17372/UHIGCSD.2017.4.3

Tam Metin