Yıl:2017   Sayı: 4   Alan: IGS Güvenliği  

Mehmet ZİLE
PATLAYICI ORTAMLARDA GERÇEKLEŞEN ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARININ ANALİZİ, BU KAZALARDAKİ KUSURLARIN VE KUSUR ORANLARININ BELİRLENMESİ
 
Amaç: Yapılan bu araştırma ile patlayıcı ortamlardaki ölümlü iş kazaları incelenerek, bu kazalardaki kusurların neler olduğu tespit edilerek tekrar bu kazaların oluşmaması amaçlanmaktadır. Yöntem: Gerçekleşen ölümlü iş kazalarında kazanın oluştuğu yerde incelemeler yapılarak gerekli veriler toplanarak fotoğraflamalar yapılmıştır. Bulgular: Adli vaka olarak adliyeye intikal eden ölümlü patlayıcı ortamlardaki iş kazalarında, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınmadığı anlaşılmaktadır. Adli vaka olarak adliyeye intikal eden iş kazalarının % 7 si patlayıcı ortamlarda meydana gelen iş kazalarıdır. Yaşanan bu iş kazaları bir ülke gerçeği olarak karşımızda çözülmesi gereken bir sorun olarak durmakta, uzman kişilerce güvenliği ve denetimi yapılmayan her türlü sistem ve ortam patlamalı iş kazalarına davetiye çıkarttığı anlaşılmaktadır. Sonuç: Patlayıcı ortamlardaki iş kazaları önemli oranda çok ciddi ve masraflı iş kazalarındandır. Ülkemizde son on yılda iş sağlığı ve güvenliğine gereken önem verilmesine rağmen, yetkililere bildirilen kazaların sayısında herhangi bir azalma olmadığı görülmüştür. Yapılan bu çalışmayla patlayıcı ortamlardaki iş kazalarına ve sebeplerine odaklanılmaktadır. Bu çalışmada diğer risklerden ziyade patlayıcı ortamlardaki riskler üzerinde durulur. Buna ek olarak araştırma, patlayıcı ortamlardaki ölümlü iş kazalarının sebepleri ve yapılması gereken önlemler üzerinde durulur. Patlayıcı ortamlardaki ölümlü iş kazalarında sıklıkla tespit edilen güvenlik sorununun bilinçli ve bilinçsiz insan hatasından kaynaklandığı belirlenmiştir. Yapılan bu çalışmayla, patlayıcı ortamlardaki ölümlü iş kazalarının riskleri hakkında yeni bilgiler ortaya koyulmuştur. Bu çalışmada, ülkemizde meydana gelen çeşitli patlayıcı ortamlardaki ölümlü iş kazaları incelenmiş, bu kazaların sebepleri kimlerin ne oranda kusurlu olduğu saptanmış ve bu tür kazalarının oluşmasını engellemek için öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Patlayıcı Ortamlar, Kaza Analizi, Kusur Oranları

Doi: 10.17372/UHIGCSD.2017.4.7

ANALYSİS OF MORTAL OCCUPATIONAL ACCİDENTS OCCURRED İN EXPLOSIVE ATMOSPHERES, DETERMINATION OF DEFECTS AND DEFECT RATES IN THE ACCİDENTS
 
Aim: With this research, it is aimed to investigate the fatal work accidents in explosive atmospheres and determine the defects of these accidents and to avoid these accidents again. Method: In the case of fatal work accidents, where the win occurs, the necessary data were collected and photographs were made. Result: It is understood that necessary precautions have not been taken in occupational accidents involving mortal explosive environments, which are referred to as judicial cases, in terms of occupational health and safety in the workplace. Seven percent of the work accidents that have been referred to as forensic cases are work accidents that occur in explosive atmospheres. It is understood that these work accidents are a problem that must be resolved as a country reality and it is understood that experts invite all kinds of systems and environments that are not secured and audited to invite explosive work accidents. Conclusion: The workplace accidents in explosive atmospheres are serious and costly work accidents. Despite the importance given to occupational health and safety during the past decade in our country, there has been no decrease in the number of accidents reported to the authorities. This work focuses on business accidents and causes in explosive atmospheres. This study focuses on the risks in the explosive environment rather than the other risks. In addition, the research focuses on the reasons for mortality accidents in the explosive environment and the precautions to be taken. It has been determined that the security problem, which is frequently detected in fatal work accidents in explosive atmospheres, is caused by conscious and unconscious human error. With this work, new information on the risks of fatal occupational accidents in explosive atmospheres is presented. In this study, fatal work accidents in various explosive atmospheres in our country were examined and it was determined that the causes of these fatalities were defective at the same time and suggestions were offered to prevent such accidents.

Keywords: Explosive Environments, Accident Analysis, Defect Rates

Doi: 10.17372/UHIGCSD.2017.4.7

Tam Metin