Yıl:2017   Sayı: 4   Alan: İşletmelerde Ekipman Bakım Onarım  

Ramazan KAYABAŞI
MAKİNE KORUYUCULARININ İNSAN FAKTÖRÜ NEDENİYLE İPTALİ VE İŞ KAZALARINA ETKİSİ
 
Amaç: Dünyada her yıl milyonlarca iş kazası ve meslek hastalığı yaşanmaktadır. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının ülkelere vermiş olduğu maddi ve manevi kayıplar gayri milli hasılada yer tutacak seviyelerdedir. İş kazalarının birçok nedeni olduğu gibi, meydana gelen iş kazalarının nedenlerinden biride makine ve ekipmanlarının koruyucularının sökülerek çalıştırılmasıdır. Koruyucusuz olan makine ve ekipmanların aksine bu çalışmada üzerinde koruyucu ekipmanları bulunan makinelerin koruyucularının sökülmesinin nedenleri analiz edilmiştir. Yöntem: Sektörlere göre farklılık göstermekle birlikte işyerlerinde binlerce tür makine kullanılmaktadır. Makine koruyucularının sökülme nedenleri ortam gözetimi yaparak yerinde incelenmiştir. Ortam gözetimi sonucunda ulaşılan bilgiler incelenerek bu çalışmada sunulmuştur. Koruyucu kısımları sökülen makinelerin risk seviyesini nasıl değiştirdiği L-Tipi Matris kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmada, makine koruyucularının sökülmesinde başlıca neden işverenlerde ve çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşmemiş olmasıdır. Koruma röleleri ve sistemleri iptal edilerek makinelerin durdurulması makinelerin arızaya geçmesini engellemek olduğu görülmektedir. Makine koruyucularının gereksiz görülmesi de bu nedenler arasındadır. Makine koruyucularının sökülmesi sonucunda risk seviyesinde önemli bir artış gözlemlendiği görülmüştür. Sonuç: Üzerinde koruyucusu bulunan makine ve ekipmanlarının koruyucu kısımları işverenler tarafından veya çalışanlar tarafından çeşitle nedenlerle sökülmektedir. Bu tehlikeli hareket sonucunda işyerinde tehlikeli bir durum ortaya çıkmaktadır. Koruyucusuz kalan kısımlar ve iptal edilen güvenlik önlemleri nedeniyle kazalar meydana gelmektedir. İnsanoğlunun doğasının makine ve ekipmanlar karşısında zayıf olması nedeniyle bu kazalar acı sonuçları beraberinde getirmektedir. Bu sonuçların bedeli başta çalışanlar tarafından olmak üzere; mikro ölçekte işverenler, makro ölçekte ise ülke ekonomisi ödemektedir. Çalışanların veya işverenlerin haklı nedenler üreterek, makine koruyucularını iptal etmelerinin önüne geçilmesi; ancak sürekli eğitim faaliyetleri düzenleyerek, iş güvenliği kültürünün oluşturulması ile mümkün görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Makine Koruyucuları, İş Kazası

Doi: 10.17372/UHIGCSD.2017.4.1

CANCELLATION OF MACHINE PROTECTORS DUE TO HUMAN FACTOR AND THEIR EFFECT ON WORK ACCIDENTS
 
Aim: There are millions of occupational accidents and occupational diseases every year in the world. The financial and moral losses that work accidents and occupational diseases have given to the countries are the levels that will cover the gross national product. As is the case for many of the job accidents, one of the reasons for the business accidents is the dismantling of the protectors of machinery and equipment. In contrast to machinery and equipment without a guard, the reasons for the removal of protective equipment for machines with protective equipment on this work have been analyzed. Method: Thousands of machines are used in the workplaces, although they vary according to the sectors. Reasons for dismantling machine protectors have been investigated in situ by monitoring the environment. The information obtained as a result of the environment surveillance is examined and presented in this study. The L-Type Matrix was used to assess how protective parts replace the risk level of dismantled machines. Results: In the study, the main reason for dismantling machine protectors is the lack of occupational health and safety culture in employers and employees. It seems that stopping the machines by canceling the protection relays and systems prevents the machines from failing. Machine protectors are also considered to be unnecessary. A significant increase in the level of risk has been observed as a result of the removal of the machine protectors. Conclusion: Protective parts of machinery and equipment with protective equipment are removed by employers or employees for assorted reasons. Because of this dangerous movement, a dangerous situation arises in the workplace. Accidents happen because of unprotected parts and canceled security measures. These accidents are accompanied by painful consequences because the nature of human beings is weak against machinery and equipment. These results are paid by the employees at the beginning; employers on a micro scale, and country economy on a macro scale. It is possible to prevent employees or employers from cancelling their machine protectors by producing justifiable reasons, but only by organizing continuous training activities at workplaces and by establishing a culture of occupational safety.

Keywords: Occupational Health and Safety, Machine Protectors, Work Accident

Doi: 10.17372/UHIGCSD.2017.4.1

Tam Metin