Yıl:2018   Sayı: 5   Alan: İş Sağlığı  

Fatma UZUNTARLA, Yasin UZUNTARLA
İŞYERİ HEKİMİNİN ÇALIŞMA SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
 
Amaç: İşyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği ekibinin vazgeçilmez unsurlarından biridir ve iş sağlığı hizmetlerinin kaliteli ve etkin verilmesinden sorumludur. Bu çalışma ile işyeri hekiminin çalışan başına aylık ayırması gereken süreyi belirleyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma kapsamında Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerine yönelik yürürlükte olan mevzuat incelenmiştir. Ayrıca sektörde aktif olarak çalışan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimleriyle nominal grup tekniğinden yararlanarak işyeri hekiminin çalışma süresini etkileyen faktörler değerlendirilmiştir. Bulgular: Yapılan incelemede işyeri hekiminin çalışma süresinin işyerinin tehlike sınıfına ve işçi sayısına göre değişiklik gösterdiği bulunmuştur. Nominal grup tekniği sonucunda ise; aynı tehlike sınıfındaki işletmelerin sektörel farklılıkları, çalışma koşullarının ergonomikliği, kadın işçi sayısı, bölgenin hastalık yapısı, ildeki sağlık altyapısının gelişmişliği ile çalışan ve işveren bilincinin işyeri hekiminin çalışma süresinde etkili faktörler olabileceği bulunmuştur. Sonuç: Sonuç olarak, tehlike sınıfları ve işçi sayısının yanı sıra aynı tehlike sınıfındaki işletmelerin sektörel farklılıkları, çalışma koşullarının ergonomikliği, kadın işçi sayısı, bölgenin hastalık yapısı, ildeki sağlık altyapısının gelişmişliği ile çalışan ve işveren bilincinin işyeri hekiminin çalışma süresini etkileyebileceği değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İşyeri hekimi, Çalışma Süresi, İş SağlığıINVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING THE WORKING TIME OF OCCUPATIONAL PHYSICIAN
 
Aim: Occupational physician is one of the indispensable elements of the occupational health and safety team and is responsible for the quality and effective delivery of occupational health services. With this study, it was aimed to determine the factors that determine the working time that the occupational physician should allocate per employee per month. Method: In the scope of the study, the current legislation on Occupational Health and Safety services in Turkey has been examined. In addition, occupational safety specialists and occupational physicians working actively in the sector have utilized the nominal group technique to assess the factors affecting the working time of the occupational physician. Results: It was found that the study working time of occupational physician varies according to the hazard class and the number of workers. As a result of the nominal group technique; it has been found that the sectoral differences of the same hazard class companies, ergonomics of working conditions, number of female workers, illness structure of the region, development of the health infrastructure at the front and employer consciousness can be influential factors in the working time of occupational physician. Conclusion: As a result, in addition to danger classes and the number of workers, it is evaluated that sectoral differences of the same hazard class companies, ergonomics of working conditions, number of female workers, illness structure of the region, development of the health infrastructure at the front and employer consciousness may affect the working time.

Keywords: Occupational Physician, Working Time, Occupational HealthTam Metin