Yıl:2017   Sayı: 4   Alan: Çalışan Sağlığı  

Ali Bestami KEPEKÇİ, Ulaş ÇINAR
HASTANE ÇALIŞMA ORTAMININ ÇALIŞANLARIN PSİKOLOJIK SEMPTOMLARI ÜZERINDEKI ETKISI
 
Amaç: Güvenli bir çalışma ortamı iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının temel amaçlarından bir tanesidir. Psikolojik risk etmenlerinin tespiti; fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk etmenlerine göre çok daha zordur. Çalışma ortamı diğer risklerden mümkün olduğunca arındırılsa dahi ortamın yapısal ve çevresinden kaynaklanan özellikleri çalışanlar üzerinde bir takım psikolojik etkilere sebebiyet verebilir. Psikolojik semptomların tespiti için geliştirilmiş olan ve 90 sorudan oluşan SCL-R-90 testi istatistiksel olarak yorumlandığında; Somatizasyon, Anksiyete, Obsesyon, Depresyon, Psikotik, Paranoid ve Fobik semptomlarının yanı sıra tüm verilerin ortalaması olan Genel Semptom İndeksi verilerine ışık tutmaktadır. Yöntem: Bu çalışmada; hastanelerin ameliyathane, servis, büro ve acil servis departmanlarında çalışan kişilere SCL-R-90 testi uygulanarak psikolojik semptomlar belirlenmiştir. Bulgular: Belirlenmiş olan semptomlar farklı departmanlar özelinde gruplanarak SPSS paket programı kullanılarak Mann Whitney U analizi ile değerlendirilmiştir. Sonuç: Çalışma sonucunda özellikle ameliyathane çalışanlarının Anksiyete ve Genel Semptom İndeksi verilerinde bir anlamlılık yakalanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İSG, Hastane, SCL-R-90

Doi: 10.17372/UHIGCSD.2017.4.5

EFFECT OF HOSPITAL WORK ENVIRONMENT ON PSYCHOLOGICAL SYMPTOMS OF EMPLOYEES
 
Aim: A safe working environment is one of the main objectives of occupational health and safety practices. Identification of psychological risk factors is much more than difficult physical, chemical and biological risk factors. Even if the work environment is cleaned as much as possible from other risks, the structural and environmental characteristics of the environment can cause some psychological effects on employees. When the SCL-R-90 test, which was developed for the detection of psychological symptoms and consists of 90 questions, is interpreted statistically; Somatization, Anxiety, Obsessive, Depression, Psychotic, Paranoid and Phobic Symptoms besides that General Symptom Index data which is the average of all data. Method: In this study; Psychological symptoms were determined by applying the SCL-R-90 test to the persons working in the operating room, service, office and emergency departments of the hospitals. Findings: The identified symptoms were assessed grouped in different departments by Mann Whitney U analysis using the SPSS program. Conclusion: As a result of the study, a significant difference was obtained especially in the Anxiety and General Symptom Index data of the operating room workers.

Keywords: OHS, Hospital, SCL-R-90

Doi: 10.17372/UHIGCSD.2017.4.5

Tam Metin