Yıl:2017   Sayı: 4   Alan: ISG İstatistiği  

Murat KORKMAZ, Ümran SEVİL, Vasfiye BAYRAM DEĞER, Ayça GÜRKAN, Özlem GÜNER, Nigar ÇELİK, Ali Serdar YÜCEL
2007-2016 YILLARINA AİT TÜİK VERİLERİNİN İŞ KAZALARI AÇISINDAN ANALİZİ
 
Uygulamalı olarak gerçekleştirilen bu çalışmada panel veri analizi kullanılmıştır. 2007 ile 2016 yılları arasındaki TÜİK in internet sitesinde yayınlamış olduğu veriler kullanılarak hazırlanan bu çalışmada farklı analiz yöntemleri kullanılarak sonuca gidilmiştir. Amaç: Belirlenen yıllar arasındaki veriler kullanılarak iş kazalarının yıllar boyunca nasıl bir gelişim gösterdiği belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Farklı istatistik yöntemleri kullanılarak panel veri analizinden yararlanılmıştır. Verilerin Analizi: E-Views 8.0 programı ile analiz edilmiştir. Yapılan Birim kök, Granger nedensellik, Cointegration, Covariance ve Regresyon analizleri sonucunda İş kazaları faktörler arasındaki ilişkinin varlığı birbirini nasıl etkilemektedir sorusuna cevap aranmıştır. Bulgular ve Sonuç: İş kazaları değişkenleri birim kök içermediği görülmüştür. Yıllar arası ilişkiye bakıldığında iş kazaları arasında bir nedensellik ilişkisinin bulunduğu görülmektedir. İş kazaları açısından meslek kategorileri karşılaştırıldığında değişkenler arası bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Metal üretim sektöründe çalışan erkek çalışanlarda iş kaza oranlarının yüksek olduğu saptanmıştır. Gıda sektöründe çalışan kadın çalışanlarda ise erkek çalışanlara göre kaza yaşama olasılığı daha yüksek olarak saptanmıştır. Değişkenler açısından değerlendirildiğinde ise iş kazalarının durağan olduğunu söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: İş Kazası, Değişken, Panel Veri, Nedensellik, Temel Gösterge

Doi: 10.17372/UHIGCSD.2017.4.2

ANALYSIS OF TURKSTAT DATA BELONGING TO THE YEARS OF 2007-2016 IN TERMS OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS
 
In this applied study, panel data analysis was used and the conclusion was obtained by using different analysis methods and the data on the website of TURKSTAT for the years of 2007 and 2016 were prepared for analysis by using various analysis methods. Purpose: By using the data for the aforementioned years, the purpose is to determine how the occupational accidents have evolved in years. Method: Panel data analysis was benefited by using different statistical methods. Data Analysis: The analysis was performed with E-Views 8.0 program. As a result of the Unit root, Granger causality, Cointegration, Covariance and Regression analyses, the question of how the occupational accidents affect the existence of the relation between the factors has been tried to be answered. Findings and Conclusion: It is observed that the variables of occupational accidents don’t include any unit root. Regarding the relation between years, it is observed that there is a causality relation between the occupational accidents. There is a causality relation between the variables when the profession categories are compared in terms of occupational accidents. The rate of occupational accidents has been found to be positively high for male workers in the Metal Industry sector. The rate of experiencing occupational accidents has been found to be positively high for female workers in Food sector compared to male workers. Evaluating in terms of the variables, we can say that the occupational accidents are constant.

Keywords: Occupational Accident, Variable, Panel Data, Causality, Main Indicator

Doi: 10.17372/UHIGCSD.2017.4.2

Tam Metin